12. nov
ALTERNATIV 2: Slik ser Alternativ 2 ut. (Kart: elverum.kommune.no)
 
- Alternativ 2 er det beste valget
Rådmannen i Elverum, Kristian Trengereid, anbefaler alternativ to med ny bru over Glomma, og råder samtidig Elverums politikere til å ta et valg i saken om overordnet vegnett. Kommunedelplanen har nå vært på høring og er klar for politiske behandling.

Publisert: 27.okt.2016 20:29
Oppdatert: 27.okt.2016 20:30

Vegsaken er nå klar til å sendes til politisk behandling, og kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum skal behandles i formannskapet den 4. november, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider. Saken skal så opp i kommunestyret den 23.november. Politikerne vedtok i juni at alle tre alternativene skulle sendes på høring. 

I saksutredningen som er sendt til formannskapet er rådmannen klar på at han fraråder at politikerne lar være å gjøre et valg når det gjelder vegsystemet, og at det vil bidra til å å hemme utvikling av Elverum og at attraktivteten vil kunne bli svekket.  

I tillegg påpeker han mulighetene som ligger i å få opparbeidet og oppgradert dagens riksveger gjennom byen til bygater tilpasset bystrukturen, skriver Elverum kommune på nett.

Anbefaler alternativ 2

Alternativ O +, som i hovedsak innbærer mindre endringer på dagens vegløsning,  frarådes fordi  det ikke løser trafikkutfordringene for Elverum og Statens vegvesen har lagt ned innsigelse mot dette alternativet.

Alternativ 1 innbærer i hovedsak ombygging av eksisterende vegnett, med firefeltsveg Basthjørnet  - Vestad,firefelts gate Vestad – Bækbakken og 2-felts gate Bækbakken – Kirkevegen, riving av Glåmbrua og bygging av ny bru. Dette  alternativet ansees ikke som den beste løsningen for utviklingen av Elverum.

Rådmannen anbefaler altså i sin innstilling at politikerne går for alternativ 2 fordi dette vil gi en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av byen.

Alternativ 2 innebærer i korte trekk firefeltsveg Basthjørnet – Vestad, tofelts gate Vestad – Glåmbrua, (Glåmbrua beholdes som i dag), tofelts gate langs rv.2 mellom Glåmbrua og Kirkevegen, og tofelts gate mellom ny rundkjøring på Vestad via Museumsvegen til ny bru over Glomma. Det er dette alternativet Rådmannen nå anbefaler politikerne i Elverum å stemme for.

Bakgrunnen for at rådmannen innstillinger på valg av alternativ 2 er oppsummert slik:

  • Byplanens målsetninger og føringer vil best kunne oppfylles gjennom dette alternativet.
  • De gående og syklende prioriteres og gis gode løsninger over Glomma, spesielt er det viktig at Nybrua kan reserveres til kollektiv, gang- og sykkeltrafikk.
  • Byen kan knyttes bedre til Glomma ved at Solørvegen blir en to-felts bygate med betydelig redusert trafikk med flere kryss og fotgjengerfelt.
  • To-felts bygater tilpasser seg bykjernen, slik at dette gir bedre muligheter for gode forbindelser på tvers av bygatene, som gjelder spesielt nord og sør på Vestad ved utvikling av den nye bydelen ved skysstasjonen.
  • Flere veger over Glomma gir bedre sammenknytning av østsiden og vestsiden i Elverum og flere valgmuligheter både for gående, syklende og kjørende.
  • Ny bygate i Vestsidevegen og i Museumsvegen forbi Glomdalsmuseet vil kunne tilpasses området på en tilfredsstillende måte. Flere tiltak for å redusere ulempene og vanlige erstatningsregler vil bli fulgt opp i den videre prosessen.
  • Trafikkaviklingen er best i dette alternativet, da det gir et robust og fleksibelt vegsystem for å avvikle all trafikken gjennom byen, både østover til Trysil og sørover til søndre deler av byen med sykehuset og mot Solør. 
  • Samfunnssikkerhet og beredskap løses best i dette alternativet, både ved at det bygges ny bru i tillegg til Glåmbrua som er flomutsatt, samt at det gir den beste framkommeligheten i vegsystemet for nødetatene, som har behov for å komme raskt fram spesielt til sykehuset.

Ringveg en gang i framtida

Sjøl om Rådmannen nå avviser ringveg i første omgang, mener han allikevel at det kanskje kan bli brukt for det i framtida.

Det påpekes at trafikkanalysen må legges grunn. Den viser at 85 prosent av trafikken er lokalskapt, og må være en premiss for avgjørelsen. Rådmannen påpeker at det ringveg kan være en løsning i fremtiden, men er ikke et reelt alternativ nå og at det settes av  arealer  for en nordre ringveg  i byplanen, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Viktig for samfunnsikkerheten

Samfunnssikkerhet og beredskap må ivaretas. Glåmbrua er flomutsatt, og det er nasjonale føringer inn i NTP i forhold til at vegprosjekter som løser samfunnssikkerhet og beredskap ønskes prioritert.

Nødetatene påpeker også at de har utfordringer med å komme fram på dagens vegnett og at det er behov for nye vegløsninger for å øke kapasiteten og framkommeligheten. Hoveddelen av denne trafikken er fra Hamarvegen og rv. 3 i Østerdalen til sykehuset. 

Ulemper og fordeler

Valg av vegalternativ får konsekvenser som skal veies opp mot hverandre. Det vil være enkelte virksomheter, innbyggere og huseiere som får ulemper og andre som får fordeler.

Alternativ 2 gir ulemper med økt trafikk og støy for beboere i Museumsvegen, samt noe også for beboere langs Vestsidevegen. Vestad vel, IBB og flere huseiere har uttalt seg mot dette alternativet.  Circle K Elverum og Glomdalsmuseet ikke har noe imot alternativ 2, men ønsker gode løsninger for seg i framtida.

Flere tiltak må gjøres for å reduseres ulempene og vanlige erstatningsregler vil bli fulgt opp i den videre prosessen. Rådmannen vurderer med bakgrunn i utredningsmaterialet at konsekvensene for støy- og luftforurensning ligger innenfor akseptable grenseverdier og at det er et beskjedent antall innbyggere som blir berørt. I dialog med de berørte vil det sees på best mulig løsninger dersom dette alternativet blir valgt, melder kommunen på sine nettsider.  

Helhetlig byutvikling

- Når beslutningen om valg av alternativ skal fattes vurderer rådmannen det slik at det er mulighetene for framtidig, helhetlig og ønsket byutvikling som er det viktigste for Elverum. Kommunestyret skal fatte en beslutning som i sum vurderes som best mulig ut fra sine ambisjoner om utvikling av byen, til det fremtidig beste for alle innbyggerne, besøkende og samfunnets utvikling, avslutter rådmann Kristian Trengereid.

Klikk deg inn på Elverum kommunes hjemmesider for mer informasjon om vegalternativene.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no